Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Pokyny pro maturanty - konzultace od 11. května 2020

 
 
 
 

Pokyny pro maturanty v období přípravy na maturitní zkoušku formou dobrovolných konzultací

od 11. května 2020

 

Od pondělí 11. května 2020 umožnilo MŠMT přípravu žáků k maturitní zkoušce formou individuálních nebo skupinových konzultací. Studenti na konzultace přicházejí v termínech předem domluvených se svými vyučujícími. Konzultace mohou probíhat každý pracovní den od 8:00 do 15:05.

Doporučujeme, aby svou účast na těchto konzultacích zvážili zejména žáci, kteří patří do rizikových skupin. Jejich výčet najdete na konci těchto Pokynů. Vyloučena je přítomnost studentů, kteří vykazují známky onemocnění COVID-19 a studentů v karanténě.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá každý žák čestné prohlášení, které je ke stažení níže. Preferujeme možnost přinést jej již z domova a předat vyučujícímu při první konzultaci. Jestliže někdo zapomene, je možné podepsat jej na místě. Pokud žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

 

Pro omezení rizika nákazy je škola vybavena účinnou dezinfekcí a antiseptickými přípravky na mytí rukou. Jsou k dispozici při vstupu do budovy, na toaletách a v učebnách.

 

Je důležité, abychom byli vzájemně ohleduplní a dodržovali doporučená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z vyučování.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a dva sáčky na jejich uložení. Bude mít rouškou zakryt nos a ústa, bude dodržovat odstup 2 metry od ostatních, bude si účinně mýt ruce a používat dezinfekci podle pokynů níže a podle pokynů vyučujících.  

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

—Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

—Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

—Žáci čekají před školou na Orlickém nábřeží, až si je vyzvedne učitel, se kterým mají domluvenou konzultaci.

—Při čekání se neshlukují, dodržují odstup 2 metry.

—Mají zakrytý nos a ústa rouškou.

 

V budově

—Do budovy žáci vstupují jen v doprovodu vyučujícího. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

—Neprodleně po vstupu do budovy školy použije každý žák dezinfekci na ruce.

—Vstup do šaten není možný. Žáci se pohybují pouze v určených učebnách a na toaletách.

—Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
—Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Ve třídě

—Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v jedné lavici a doporučený odstup mezi žáky – 2 metry.
—Během pobytu ve třídě je doporučeno nosit roušky. Vyučující může rozhodnout, že nemusí on ani žáci roušku nosit, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází při výuce k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
—Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
—Žáci po každém konzultačním bloku vydezinfikují své pracoviště, klávesnice počítačů apod. Dezinfekční přípravek a jednorázové ubrousky budou k dispozici. Za doprovodu vyučujícího opouštějí budovu a jdou domů, nebo čekají na další konzultaci.

—Žáci v učebně nesvačí. Po každém konzultačním bloku si umyjí a vydezinfikují ruce.

—V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

Při podezření na možné příznaky COVID - 19

—Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

—Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, oznámí to vyučujícímu a opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaným odstupem. Ostatní žáci se pak přesunou do náhradní místnosti nebo ven s povinným použitím roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Osoby s rizikovými faktory

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhoduje se o účasti ve škole s tímto vědomím.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m
2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Tyto Pokyny vycházejí z dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, vydaného MŠMT 30. 4. 2020.

 

 
 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších