Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Informace k přijímacímu řízení

 
 
 
 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

 

Na základě zákona 135/2020 Sb. proběhne letošní přijímací řízení ve zvláštním režimu.

Kritéria přijímacího řízení zůstávají nezměněna.

Jednotná přijímací zkouška  z ČJ a matematiky proběhne na škole, kterou uchazeč uvedl na prvním místě. U zkoušek byly prodlouženy časové limity.

Pozvánky budeme rozesílat poslední týden v květnu 2020.


Termíny přijímacích zkoušek na Biskupském gymnáziu, církevní základní škole, mateřské škole

a základní umělecké škole v roce 2020:

 

Pondělí 8. června 2020 - čtyřletý obor (7:45 rizikoví; 8:00 – ostatní).

Úterý 9. června 2020- osmiletý obor (7:15 rizikoví; 7:30 ostaní, A – K vstup hlavním vchodem z ul. Orlické nábřeží; L – Ž vstup za dvora ul. Jana Koziny).

Úterý 23. června 2020- náhradní termín- pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a tuto skutečnost písemně omluvili řediteli školy.


Ostatní informace:

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 18. června 2020.

Přijímací řízení proběhne za mimořádných hygienických opatření, která budou uchazečům popsána v pozvánce.

V roce 2020 je i jiná praxe s podání odvolání. Nahrazuje ho: Podání žádosti o nové rozhodnutí.

 

Informace o odevzdání zápisového lístku a podání nového rozhodnutí.

Podání nové žádosti

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, auchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy                                                            Hradec Králové 14. 5. 2020

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších